Miljöpolicy

Under 2013 blev vi som första företag i konserveringsbranschen diplomerade enligt svensk miljöbas.

AB Stenkonservering Väst grundades 1996 av VD Stefan Holmgren för att tillhandahålla konserverings- och restaureringstjänster av natursten och betong i syfte att uppnå en hållbar utveckling av kulturmiljöer. Verksamhetens förutsättning grundas på Kulturmiljölagen. Därmed är Riksantikvarieämbetet, som har ansvar för kulturmiljöaspekter i Sveriges miljömålssystem för hållbar utveckling, ytterst den myndighet som AB Stenkonservering Västs verksamhet regleras av.

Som en del i vårt kulturmiljöarbete har vi en uttalad målsättning att arbeta och verka för en bättre och mer hållbar kulturmiljö genom att ständigt förbättra och förebygga förorening av kulturmiljön. I Vårt dagliga arbete innebär det att vi:

  • I vårt kulturmiljöarbete, som förutom Kulturmiljölagen lyder under Riksantikvarieämbetets råd och föreskrifter avseende bevarande och utveckling av kulturmiljöer på såväl lokal, som regional och nationell nivå, följer Miljöbalken och Arbetsmiljölagen.
  • Arbetar för att medarbetare ska utveckla sin miljökunskap så att verksamheten kan fortsätta ligga i framkant avseende verksamhetens miljöanpassning. AB Stenkonservering Väst var (2015) det enda företaget, som tillhandahåller konserveringstjänster, i Sverige som också är miljödiplomerade. Utveckling av kulturmiljökunskap sker genom löpande informering, diskussion, brainstorming, uppföljning och utvärdering av verksamhetens kulturmiljöarbete.
  • Minskar mängden avfall, förbrukningsvaror, fossila bränslen och antal kemiska produkter. Det uppnås genom en rationell källsortering, reducering av antal kemikalier och planering av förbrukningsmaterial.
  • Informerar kunder och kollegor om vårt miljöarbete genom att tilldela vårt miljöarbete en särskild och central plats på vår hemsida.
  • Arbetskläder köps i första hand av företag som arbetar aktivt med miljöhänsyn.

 

0001.jpg