På Göteborgs universitets huvudbyggnad vid Vasaplatsen har vi reparerat och återmonterat balustraden. Arbetet har utförts på uppdrag Statens fastighetsverk, SFV.

I början av december 2015 blåste stora delar av balustraden ner i vad som kunnat bli en riktigt allvarlig arbetsplatsolycka. Dessbättre blev det inga personskador, men balustraden klarade sig inte lika bra. Vårt arbete har pågått från våren 2016 fram till sommaren 2017 och innefattat flera etapper. I första skedet handlade det om att se över och sortera det nedfallna materialet för att överhuvudtaget kunna bedöma skadornas omfattning. I nästa skede handlade det om att göra ett urval på vilka skador som var irreparabla. Parallellt med att vi reparerade stenar i vår verkstad lät vi hugga upp nya delar där det behövdes. Den tredje och avslutande etappen innebar att återmontera balustraden på taket.

Under arbetets gång har vi fört diskussioner med såväl beställare som antikvarisk medverkade och husarkitekt. Innan arbetet kom igång behövdes även godkännande från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) eftersom byggnaden är statligt byggnadsminne är RAÄ tillsynsmyndighet och skall i denna roll pröva frågor om tillstånd till ändringar som strider mot skyddsbestämmelserna. Med andra ord; se till att inga förvanskningar eller förändringar görs utan att de är informerade och har lämnat medgivande.Universitetsbyggnaden som uppfördes 1904 – 07 är ritad av Erik Hahr och Ernst Torulf och blev statligt byggnadsminne 1993. Riksantikvarieämbetet, byggnadsminnen.