Miljöpolicy

AB Stenkonservering Väst grundades 1996 av VD Stefan Holmgren för att tillhandahålla konserverings- och restaureringstjänster av natursten och betong i syfte att uppnå en hållbar utveckling av kulturmiljöer. Verksamhetens förutsättning grundas på Kulturmiljölag (1988:950). Därmed är Riksantikvarieämbetet, som har ansvar för kulturmiljöaspekter i Sveriges miljömålssystem för hållbar utveckling, ytterst den myndighet som AB Stenkonservering Västs verksamhet regleras av.

Vi bevarar och utvecklar kulturmiljöer genom att:

·       praktiskt konservera och restaurera natursten och betong

·       tillhandahålla antikvarisk kompetens för planering av kulturmiljöers bevarande och hållbara utveckling

Som en del i vårt kulturmiljöarbete har vi en uttalad målsättning att arbeta och verka för en bättre och mer hållbar kulturmiljö genom att ständigt förbättra och förebygga förorening av kulturmiljön.

I vårt dagliga arbete innebär det att vi:

Bevarar och utvecklar kulturmiljöer i enlighet med Kulturmiljölagen (1988:950).

Vårt kulturmiljöarbete lyder under flera lagar och förordningar, bland andra Kulturmiljölagen (1988:950) , Riksantikvarieämbetets råd och föreskrifter avseende bevarande och utveckling av kulturmiljöer på såväl lokal, som regional och nationell nivå samt Miljöbalken (1998:808) och Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Vi är miljödiplomerade av miljöförvaltningen, Göteborgs stad, enligt svensk miljöbas kravstandard och arbetar för att medarbetarna ska utveckla sin kulturmiljökunskap så att verksamheten kan fortsätta ligga i framkant avseende verksamhetens miljöanpassning. Utveckling av kulturmiljökunskap sker genom löpande information, diskussion, uppföljning och utvärdering av verksamhetens kulturmiljöarbete.

Vårt mål är att minska mängden transporter och därmed utsläpp till luft, avfall, förbrukningsvaror och kemikalier. För att underlätta detta arbete har vi utarbetat policys som hjälper oss, våra samarbetspartners och kunder. Som en del i detta arbete har vi köpt en företagscykel som lånas ut till personal vid arbete i närmiljön. Vi informerar kunder och samarbetspartners om vårt miljöarbete genom att tilldela vårt miljöarbete en särskild och central plats på vår hemsida, här finner ni också vår miljöberättelse.

 

Upprättad av: Lisa Edgren, miljösamordnare, Göteborg 2014-11-26.

Reviderad av: Anna Hult Herrlander, Göteborg 2019-05-31

Godkänd av: Stefan Holmgren, miljöansvarig, Göteborg 2019-05-31

 

Diplom 2019, AB Stenkonservering Väst.jpg