Miljöberättelse år 2018

Verksamhet: AB Stenkonservering Väst        

Verksamhetens miljöarbete

Det huvudsakliga syftet för AB Stenkonservering Väst med att bli miljödiplomerade, är att minska verksamhetens negativa inverkan på miljön och samtidigt öka den positiva inverkan på miljön. Dels i vårt praktiska arbete men även i vårt utåtriktade arbete gentemot kunder, kollegor och konkurrenter. Detta är av stor vikt för oss och genomsyrar vårt miljöledningssystem.

 

Vid miljörevisionen 2017 bedömdes verksamhetens största miljöpåverkan fortsatt vara transporter och kemanvändning. Det noterades att AB Stenkonservering Väst hade byggt upp ett mycket bra miljöarbete och att verksamheten visar stort intresse för att genomföra miljöförbättrande åtgärder. Vi har de senaste åren haft som mål att byta ut minst en av våra bilar varav den ena är dieseldriven. Då vi är i behov av gott lastutrymme samt minst en bil som är terränggående är utbudet begränsat och är ur ekonomiskt hänseende, kostsamma.

Målet med byte av bil har inte uppnåtts på grund av ekonomiska skäl samt hur behovsbilden sett ut men kvarstår som ett mål under 2018.

På grund av verksamhetens art och att vi är bundna av de uppdrag vi får/tar skiljer sig vårt arbete mycket från år till år vilket ibland ger minskad bränsleförbrukning på grund av färre antal körda mil, då arbetena inte krävt stora mängder bilkörning. Under 2017 ökade förbrukningen något jämfört med 2016 på grund av arbeten med milstenar i Värmland och Västra Götaland. Det är ingen fast arbetsplats utan man måste transportera sig mellan stenarna.

Sedan starten har företaget valt att köpa möbler och andra inventarier second hand. Detta gäller även litteratur som främst handlas på antikvariat.Vi har vid omdisponeringen av kontor/verkstad fortsatt att handla inventarier och vissa verktyg och maskiner från second hand. Vid val av arbetskläder söker vi aktivt efter miljömärkta produkter. Vår policy för avfallshantering har förenklat sortering av avfall.

Genomförda miljöförbättringar

Vi har skaffat en cykel för utlåning till personal då arbete ska utföras i stan.

Vi har påtalat för fastighetsägaren (Higab) att avfallsrummet inte varit ändamålsenligt och fått en förbättring samt ytterligare fraktioner för avfall.